1.  Õppeasutus
Sotsiaalarenduse Koolituskeskus Liider

2.  Õppekava nimetus
Tugiisiku baaskoolitus

3.  Õppekavarühm (vastavalt rahvusvahelisele haridus- ja koolitusvaldkondade klassifitseerimise süsteemile ISCED-F 2013)

Sotsiaaltöö ja nõustamine

4.  Õppekeel
Vene keel

5.  Õppe kogumaht
240 akad. tundi (170 akad. tundi auditoorset tööd, 70 akad. tundi praktilist tööd (töötamine erivajadustega inimestega töökeskkonnas)

6.  Õpikeskkonna kirjeldus
Sotsiaalarenduse Koolituskeskuse Liider auditoorium, Malmi 2b.

Ruumid on varustatud kaasaegse tehnikaga. Ruumide standardvarustusse kuuluvad multiprojektor, pabertahvel ja markerid, kirjapaber ja pastakad ning interneti püsiühendus (sh WiFi).

7.  Sihtgrupp
Erialase tasemehariduseta või madala kvalifikatsiooniga isikud, kes soovivad töötada erinevates sotsiaal-, haridus- ja hoolekandeasutustes ning kellel on soov, vastavad isikuomadused ja piisavalt tahtejõudu raske ja sügava puudega inimeste toimetuleku suunamiseks ja juhendamiseks; isikud, kes soovivad ennast arendada.

8.  Õpiväljundid

 • Koolituse lõpuks õppija:
 • Tunneb tugiisiku töö eetilisi põhimõtteid;
 • Omab ülevaade tugiisiku tööst, kohustustest ja õigustest;
 • Oskab leida ning kasutada avalikke teenuseid;
 • Tunneb tugiisiku tööd reguleerivaid õigusakte;
 • Tunneb esmaabi andmise põhimõtteid;
 • Omab psühholoogiaalaseid teadmisi;
 • Oskab teha koostööd kliendiga ning tema lähedastega;
 • Oskab töötada erivajaduste ning sõltuvushäiretega inimestega ja nende lähedastega; pikaajaliste töötutega ning vanglast vabanenutega.

9.  Õppekava

Sotsiaalpoliitika ja seadusandlus

 • Seadusandlus ja õigused ning kohustused tugiisiku töös
 • Tugiisiku teenuse olemus
 • Tugiisiku töö alused
 • Isikuandmete kaitse
 • Eetilised aspektid tugiisiku töös

Eripedagoogika ja psühholoogia

 • Eripedagoogika ja –psühholoogia teoreetilised alused
 • Arengupsühholoogia
 • Individuaalsed suhtlemisoskused
 • Väärtushinnangud
 • Arenguprobleemid
 • Sõltuvusprobleemid
 • Psüühikahäired
 • Puude mõiste, olemus ja erinevad puude liigid
 • Kroonilised haigused ja elu nendega
 • Käitumisprobleemide lahendamine
 • Koostöö/ meeskonnatöö

Tugiisiku koostöö kliendiga; võrgustikutöö

 • Teenuste osutamise etapid
 • Vägivaldse käitumise liigid
 • Vägivalla määratlemine ja ennetamine
 • Väärkohtlemine
 • Tugiisiku töö väärkoheldud inimestega
 • Kliendi tegevusvõime arendamine, säilitamine ja toetamine
 • Kliendi juhendamine ja toetamine igapäevaelu toimingutes
 • Sotsiaalkaitse ja sotsiaalhoolekande korraldus
 • Riiklikud teenused/toetused ja nende taotlemine, toetuste määrad
 • Koostöö kliendi, tema perekonna ja sotsiaaltöötajaga
 • Kliendi toetamine õppimisel ja töötamisel
 • Füüsiliste puuetega inimeste abivahendite tutvustus (nt liikumisabivahendid, ortoosid, söömist lihtsustavad abivahendid jt)

Esmaabi

 • Elustamine
 • Mürgistused
 • Õnnetusjuhtumid (nt uppumine, elektrilöök jm) ja traumad (luumurd, verejooks jm);
 • Eluliste näitajate normid (nt pulss, hingamissagedus jm);
 • Esmaabivõtted ja –vahendid
 • Söövitused, põletused, külmakahjustused

Praktiline osa

 • Praktilise kogemuse jagamine (endised narko- ja alkoholisõltlased räägivad oma elust, kuidas nad selle probleemini jõudsid, kuidas elasid, kuidas said probleemist lahti ja kuidas hetkel eluga toime tulevad; skisofreeniat, autismi põdev klient, kurttumm, ratastooli kasutav inimene, vanglast vabanenud klient jagavad oma elukogemust).
 • Praktika töökeskkonnas

10.  Õppematerjalid
Lektorite poolt koostatud slaidid; lektorite poolt valitud ja viidatud artiklid, kirjandus.

11.  Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

 • Õppekava läbimise eelduseks on osavõtt auditoorsetest loengutest 90% ulatuses (esmaabi koolituse osavõtt peab olema 100%)
 • Koolituse läbimist hinnatakse mitteeristavalt ning koolituse lõpus peab õppija sooritama testi. Positiivseks soorituseks on vaja vähemalt 80% õigeid vastuseid
 • Koolituse lõpetanu saab tunnistuse tugiisiku koolituse läbimise kohta ja tunnistuse esmaabikoolituse läbimise kohta

12.  Lektorid:

A.Boiko 


J. Dorogan


V. Ljude

 • Счастливое пробуждение (автор: Бетти Форд и Крис Чейз)
 • Путь выздоровления. План действий для предотвращения срыва. (автор: Теренс Т. Горски)
 • Остаться трезвым. Руководство по предотвращению срыва. (автор: Торенс Т. Горски и Мерлин Миллер Предисловие: отец Мартин)

A. Zaderei


S. Tupitsina


I. Gulova

13.  Koolituse maksumus
2200 eurot

Hinnas on koolitusteenus, õppematerjalid ja kohvipausid.
Sotsiaalarenduse Koolituskeskus Liider on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi tutvustust Te saate vaadata siit.